Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti putem pošte na adresu:

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora 

Dore Pejačević 2, Našice 31500 

ili elektroničkim putem na e-mail adresu: martinast9@gmail.com

Službenik za informiranje: Martina Stošić

Dokumenti