Zapisnik s 3.sjednice Školskog odbora

Osnovna glazbena škola

      Kontesa Dora

 

KLASA: 003-02/17-01/7

URBROJ: 2149-14-01-17-02

U Našicama, 4. rujna 2017.

ZAPISNIK

 

s 3. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, održane dana 4. rujna 2017. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

 

Ivan Krajačić                                                                   

Snježana Mataija

Sanja Vazdar

Vanja Prošić i

Andrija Vitković

 

i djelatnici škole

ravnateljica Marina Kopri

tajnik škole Martina Stošić  (u svojstvu zapisničara)

voditelj računovodstva Jelena Galić (izvjestitelj pod točkom 2. dnevnog reda)

Na sjednici nisu sudjelovali Daniel Kopri i Ivan Nekić koji su svoj izostanak opravdali.

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Krajačić otvara sjednicu i konstatira postojanje kvoruma. Pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija mandata novoizabranim članovima Školskog odbora iz reda osnivača
 2. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu
 3. Prethodna suglasnost – zasnivanje radnog odnosa temeljem natječaja (učitelji klavira -2 izvršitelja, tambure, roga, trube, gitare i flaute)
 4. Usvajanje pročišćenog teksta Statuta OGŠ Kontesa Dora
 5. Razno

Predloženi dnevni red se nakon glasanja usvaja.

 Ad.1

Neposredno prije početka nove školske godine, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora primila je Rješenje o razrješenju i imenovanju članova školskog odbora osnovne glazbene škole Kontesa Dora (KLASA: 602-02/17-01/09, URBROJ:2158/1-01-02-17-2 od 22. kolovoza 2017.). Navedenim rješenjem razješeni su dužnosti Suzana Fridl, Rebeka Knežević i Zlatko Vinković, te su na njihovo mjesto kao predstavnici osnivača imenovani Ivan Nekić, Vanja Prošić i Andrija Vitković.

Na sjednici su od novoimenovanih članova prisutni Vanja Prošić i Andrija Vitković, koji su predsjedniku školskog odbora predočili svoje osobne iskaznice na uvid. Novoizabrani članovi su i osobno poznati članovima Školskog odbora. Slijedom navedenog, školski odbor utvrđuje slijedeće:

I.

Verificira se mandat novoizabranim članovima Školskog odbora iz reda osnivača – Vanji Prošić i Andriji Vitkoviću

Mandat imenovanima iz točke I. traje do isteka mandata razriješenim članovima

 

Ad.2

Pod točkom dnevnog reda, riječ preuzima računovotkinja Jelena Galić, koja stavku po stavku članovima navodi podatke iz prijedloga izvještaja koji im je uručen.

Nitko nema posebnih pitanja, te predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja. Svi su ZA te se jednoglasno donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja polugodišnje financijsko izvješće za godinu 2017.

 

Izvještaj se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.3

Na natječaj za popunu radnih mjesta koji je završio dana 31. kolovoza 2017. prijavili su se slijedeći kandidati:

 

Za radno mjesto učitelja klavira (dva izvršitelja, puno radno vrijeme)

 1. Sanja Vazdar, VSS, profesorica glazbene kulture
 2. Miroslav Majić, VSS, akademski muzičar klavirist i profesor klavira
 3. M.K., VŠS, prvostupnik glazbene pedagogije i
 4. V.M., SSS, glazbenik klavirist

 

Za radno mjesto učitelja tambure (1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme) 

 1. Matija Medverec, VŠS, prvostupnik glazbene pedagogije
 2. A.G., VŠS, prvostupnik glazbene pedagogije
 3. R.V., VSS profesor glazbenih teoretskih predmeta (diploma nije nostrificirana)

 

Za radno mjesto učitelja gitare (1 izvršitelj, puno radno vrijeme)

 1. Mario Huj, SSS, glazbenik gitarist
 2. T.U., SSS, glazbenik gitarist

 

Za radno mjesto učitelja flaute (1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme)

 1. Ivana Dročić, VSS, magistra muzike (smjer flauta)
 2. Ž.D., SSS, suradnik u nastavi glazbe

 

Za radna mjesta učitelja trube, eufonija i horne nije bilo prijavljenih

Budući da nitko od prijavljenih kandidata ne ispunjava uvjete za zapošljavanje temeljem ugovora o radu  na neodređeno  vrijeme (nemaju potreban stupanj odnosno smjer obrazovanja ili su već zaposleni na puno radno vrijeme u drugim ustanovama), ponovno će se za 5 mjeseci raspisati natječaj za popunu navedenih radnih mjesta.

Ravnateljica predlaže sklapanje ugovora o radu, odnosno ugovora o djelu s osobama koje su kod nas i do sada zaposlene, odnosno angažirane. Nitko nema potrebu za daljnjim objašnjenjima, te se na upit predsjednika, većinom glasova svih članova Školskog odbora, donosi

 

O D L U K A

kojom se daje odobrenje ustanovi za sklapanje ugovora za slijedeće osobe

 

 1. Sanja Vazdar – VSS, prof. glazbene kulture – radno mjesto učitelja klavira na puno radno vrijeme (ugovor o radu na određeno vrijeme)
 2. Miroslav Majić – VSS, prof. klavira – radno mjesto učitelja klavira na puno radno vrijeme

            (ugovor o djelu)

 1. Ivana Dročić – VSS, mag. mus.- radno mjesto učitelja flaute na nepuno radno vrijeme

            (ugovor o djelu)

 1. Matija Medverec, VŠS, univ. bacc.mus. – radno mjesto učitelja tambure na nepuno radno

            Vrijeme (ugovor o radu na određeno vrijeme)

 1. Mario Huj, SSS, gl.gitarist – radno mjesto učitelja gitare na puno radno vrijeme (ugovor o

            radu na određeno vrijeme)

 

Ad.4

Tijekom protekle školske godine na snagu su stupile izmjene i dopune Pravilnika o izricanju pedagoških mjera te Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Sukladno navedenim propisima, izvršene su izmjene i dopune Statuta osnovne glazbene škole Kontesa Dora na koje je je Osječko baranjska županija dala svoju prethodnu suglasnost.

Radi lakše primjene Statuta, predlaže se usvajanje Pročišćenog teksta Statuta OGŠ Kontesa Dora  Svi članovi Školskog odbora uz poziv su dobili Statut OGŠ Kontesa Dora, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te prijedlog pročišćenog teksta Statuta.

Budući da nitko nema pitanja, prelazi se na glasovanje. Predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje predloženog pročišćenog teksta Statuta OGŠ Kontesa Dora. Svi su ZA te se većinom glasova svih članova Školskog odbora donosi slijedeća

 

O D L U K A

kojom se usvaja pročišćeni tekst Statuta OGŠ Kontesa Dora

Statut – pročišćeni tekst

Ad.5

Pod točkom razno predsjednik školskog odbora i ravnateljica pozivaju sve prisutne članove na koncert japanskog glazbenika Tomohira Adachija,  koji već četvrti put nastupa u našem gradu. Koncert će se održati dana 10. rujna 2017. (nedjelja) u prostoru koncertne dvorane OGŠ Kontesa Dora.

Rasprava se dalje vodila o temi prostora ove škole. Član Vanja Prošić navodi kako je svjestan da je prostor ovog dvorca već dugi niz godina veliki problem ne samo škole već i Radio Našica. Navodi da mu je osobno poznato da se radi na dugoročnom planu izgradnje kulturnog centra unutar kojeg bi se trebala smjestiti i glazbena škola. Ravnateljica navodi i da gotovo svake godine od osnivanja upućujemo Gradu Našicama dopis o problemima s kojima se suočavamo boraveći u ovom dvorcu.

Pod točkom razno nema više primjedbi, pitanja ili prijedloga.

Sjednica se zaključuje u 19:55 sati. 

   

 

    ZAPISNIČAR                                                                                        PREDSJEDNIK                                               

                                                                                                                ŠKOLSKOG ODBORA

 Martina Stošić, dipl.iur.                                                                          Ivan Krajačić, prof.