Zapisnik s 3. sjednice Školskog odbora

Osnovna glazbena škola

      Kontesa Dora

 Klasa: 003-02/16-01/5

Urbroj: 2149-14-01-16-02

U Našicama, 30. rujna 2016.

 ZAPISNIK

 

s 3. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora u školskoj godini 2016./2017., održane dana 15. studenoga 2016. godine, s početkom u 11:30 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

 

Ivan Krajačić                                                                   

Daniel Kopri

Marijan Slakić

Vlatka Zahirović

Magdalena Vidaković Gelenčir

Ivan Božiček

 

i djelatnici škole

ravnateljica Marina Kopri

tajnik škole Martina Stošić  (u svojstvu zapisničara)

 

Predsjednica Darija Salopek Žiha svoje je izostanak ispričala.

 

Zamjenik predsjednice Školskog odbora Ivan Krajačić otvara sjednicu i konstatira postojanje kvoruma. Pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 2. sjednice Školskog odbora u školskoj godini  2016./2017.
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OGŠ Kontesa Dora
 3. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa (učitelji klavira, gitare, tambure, flaute, roga, trube i eufonija)
 1. Razno

Predloženi dnevni red se nakon glasanja jednoglasno usvaja.

 Ad.1

Zamjenik predsjednice stavlja zapisnik s prethodne sjednice na razmatranje i postavlja pitanje ima li tko primjedbi. Nitko nema primjedbi ni dopuna, zapisnik se jednoglasno usvaja.

Ad.2

U pozivu na sjednicu članovima je dostavljeno i obrazloženje po točkama u kojem je navedeno da ravnateljici Marini Kopri mandat ističe 30. siječnja 2017. godine.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, odluku o raspisivanju natječaja donosi Školski odbor, dok se sam natječaj objavljuje najmanje 60 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja (članak 58. Statuta OGŠ Kontesa Dora) u dnevnom tisku, na način koji je dostupan svim interesentima na području RH. Članovima je dostavljen i prijedlog teksta natječaja.

Na sjednici su se članovi složili da rok prijave ostaje 8 dana i da će se objaviti u Glasu Slavonije u ponedjeljak, 21. studenoga 2016. Članovi su se složili i s prijedlogom da se, osim nepravovremenih, neće razmatrati ni nepotpune prijave.

Zamjenik predsjednice postavlja upit tko je za ovakav tekst natječaja, svi su ZA te se jednoglasno donosi

ODLUKA

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja OGŠ Kontesa Dora

Ad.3

Članovima Školskog odbora uz poziv je poslan i popis kandidata po natječaju za popunu radnih mjesta objavljenom dana  27. listopada 2016.  Prijavili su se slijedeći kandidati:

Za radno mjesto učitelja klavira (dva izvršitelja na puno radno vrijeme)

 1. Sanja Vazdar, VSS, profesorica glazbene kulture (nestručna za klavir) mogućnost zapošljavanja po ugovoru o radu na određeno vrijeme do 5 mjeseci
 2. Miroslav Majić, VSS, akademski muzičar klavirist i profesor klavira (stručan za klavir), mogućnost angažiranja po ugovoru o djelu do 5 mjeseci

Za radno mjesto učitelja tambure (1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme) 

 1. Matija Medverec, VŠS, univ.bacc.mus. (prvostupnik glazbene pedagogije), nestručan, mogućnost zapošljavanja po ugovoru o radu do 5 mjeseci
 2. Matea Fadiga, SSS, glazbenik tamburaš, nestručna, mogućnost zapošljavanja po ugovoru o radu do 5 mjeseci

Za radno mjesto učitelja gitare( 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme)

 1. Mario Huj, SSS, glazbenik gitarist, nestručan, mogućnost zapošljavanja po ugovoru o radu do 5 mjeseci

Za radna mjesta učitelja trube, eufonija i horne

 1. Teodor Sucala Matei, VSS, profesor horne, stručan za hornu, nestručan za trubu i eufoniji, mogućnost angažiranja po ugovoru o djelu

Za radno mjesto učitelja flaute (1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme)

 1. Kristina Tomljanović, VSS, magistra muzike (smjer flauta), stručna, mogućnost angažiranja po ugovoru o djelu.

Budući da među svim ovim prijavama nema kandidata koji ispunjavaju uvjete za zapošljavanje na neodređeno  vrijeme, ponovno će se za 5 mjeseci raspisati natječaj za popunu navedenih radnih mjesta stručnim kadrom. Do tada, ravnateljica predlaže sklapanje ugovora o radu, odnosno ugovora o djelu s osobama koje su kod nas i do sada zaposlene, odnosno angažirane. Nitko nema potrebu za daljnjim objašnjenjima, te se na upit zamjenika predsjednice jednoglasno donosi

O D L U K A

kojom se daje odobrenje ustanovi za sklapanje ugovora za slijedeće osobe

 1. Sanja Vazdar – VSS, prof. glazbene kulture – radno mjesto učitelja klavira na puno radno vrijeme (ugovor o radu na određeno, jer nema potreban smjer)
 2. Miroslav Majić – VSS, prof. klavira – radno mjesto učitelja klavira na puno radno vrijeme (vanjski suradnik, jer je zaposlen u GŠ Požega)
 3. Kristina Tomljanović – VSS, mag. mus.- radno mjesto učitelja flaute 10,6 sati nastave tjedno (vanjski suradnik, jer je zaposlena u HNK u Osijeku,)
 4. Teodor Sucala Matei – VSS, prof. horne – radno mjesto učitelja horne, trube i eufonija 11,24 sata nastave tjedno (vanjski suradnik, jer je zaposlen u HNK u Osijeku)
 5. Matija Medverec, VŠS, univ. bacc.mus. – radno mjesto učitelja tambure 15,24 sata nastave tjedno (ugovor o radu na određeno, jer nema potreban stupanj stručne spreme)
 6. Mario Huj, SSS, gl.gitarist – radno mjesto učitelja gitare na puno radno vrijeme (ugovor o radu na određeno, jer nema potreban stupanj stručne spreme)

 

Ad.4

Pod točkom razno  nemam nikakvih upita ni primjedbi.

Sjednica se zaključuje u 11:47 sati. 

 

 

    ZAPISNIČAR                                                                             ZAMJENIK  PREDSJEDNICE                                               

                                                                                                                ŠKOLSKOG ODBORA

 

_____________________                                M.P.                             ____________________

    Martina Stošić                                                                                          Ivan Krajačić