Upis polaznika u prvi razred osnovne glazbene škole i program glazbene igraonice u šk.god. 2016./2017.

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

         KONTESA  DORA

           N  A  Š  I  C  E

 KLASA:602-01/16-01/1

URBROJ:2149-14/01-16-01

Našice, 30. svibnja 2016. godine

Na temelju članka 8. i 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11.), Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice raspisuje

                                                 J A V N I       N A T J E Č A J                                                    

za upis  polaznika u prvi (1.) razred osnovne glazbene škole i program glazbene igraonice

 u školskoj godini 2016./2017.

  

 Prijemni ispiti za upis u prvi razred ( 1. ) osnovne glazbene škole održat će se:

  1. lipnja 2016. od 17:00 do 18:00 sati i
  2. lipnja 2016. od 17:00 do 18:00 sati

 

Učenici se primaju na slijedeće odjele:

Klavir, violina, gitara, flauta, klarinet, harmonika, tambure, rog i truba              

 

  • Upis u Glazbenu igraonicu I i II za učenike uzrasta prvog i drugog razreda redovne osnovne škole održat će se u isti termin:
  1. lipnja 2016. od 17:00 do 18:00 sati i
  2. lipnja 2016. od 17:00 do 18:00 sati

 

Temeljem Odluke Školskog odbora (KLASA: 003-02/16-01/2, URBROJ: 2149-14/01-16-3 od 7. travnja 2016.) uz suglasnost osnivača Osječko-baranjske županije (KLASA: 602-02/16-01/8, URBROJ: 2158/1-01-02-16-2 od 26. travnja 2016.) visina participacije za školsku godinu 2016./2017. za učenike od  I. do VI. razreda iznosi 120,00 kuna mjesečno.

Roditelji koji imaju dvoje djece koja pohađaju nastavu u Školi plaćaju participaciju u iznosu od 120,00 kuna mjesečno za prvo dijete i 60,00 kuna za drugo dijete.

Participacija se ne plaća za treće dijete i dalje.

Participacija za polaznike Glazbene igraonice iznosi 80,00 kuna mjesečno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kontaktom na broj telefona 031/611-002 i 613-574, e-mail adresu: kontesadora@gmail.com ili na web stranici: www.kontesadora.hr

Rezultati prijemnih ispita bit će objavljeni najkasnije do 30. lipnja 2016. na oglasnoj ploči i web stranici škole.

Upisi učenika u prvi razred glazbene škole održat će se 1. rujna 2016. od 09:00 do 11:00 i od 17:00 do 18:00 sati.

 

                                                                                                           RAVNATELJICA

                                                                                                               Marina Kopri, prof.