Poziv za dostavu ponude – restauracija klavira

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

                Dore Pejačević 2, Našice

 

KLASA: 406-01/19-01/2

URBROJ: 2149-14/01-19-2

U Našicama, 8. svibnja 2019.

 

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

 

 

Naručitelj Osnovna glazbena škola Kontesa Dora iz Našica, ul. Dore Pejačević 2 (OIB: 63790869358), pokrenuo je postupak jednostavne nabave za restauraciju glazbenog instrumenta: klavira Steinway and Sons, izrađenog 1888. godine.

Poziv na dostavu ponuda objavljuje se dana 8. svibnja 2019. godine na internetskim stranicama OGŠ Kontesa Dora https://kontesadora.hr/category/javna-nabava te se istovremeno upućuje elektroničkom poštom na adrese neovisnih gospodarskih subjekata.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16) za usluge procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. jednostavna nabava) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već provodi postupak jednostavne nabave sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 012-04/18-01/3, URBROJ: 2149-14/01-18-1 od 26. veljače 2018.) te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga (KLASA: 012-04/19-01/3, URBROJ: 2149-14/01-19-1 od 25. ožujka 2019.).

 

Vrsta postupka nabave: Jednostavni postupak

 

Procijenjena vrijednost: 155.000,00 kuna (bez PDV-a)

 

Evidencijski broj nabave: JN 2/19

 

 1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

 Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

Dore Pejačević 2, Našice

OIB: 63790869358

Tel./fax: 031/611-002 i 613-574

Web stranica: www.kontesadora.hr

 

 1. PODACI O PREDMETU NABAVE

 

Predmet nabave: Usluga restauracije klavira Steinway and Sons  

Mjesto i godina izrade: New York, 1888. godine.

Broj i slovo: C- 63 610 (model koji je vidljiv na poklopcu konstrukcije klavira),

Model čelične konstrukcije: 8/6.89, 1183 1

Dužina klavira: 2070 mm

Širina klavira: 1650 mm

Visina klavira: 980 mm

Manual A2 – A4

Pedale – Forte, Piano

Tipke: Bijele obloge od slonove kosti, crne obloge od ebanovine

Rezonanc daska: gusta smreka – drvo Emerika

Štimštok: šest slojeva drva

Kučište klavira: četiri sloja drva borovine

Noge klavira: drvo mahagonija

 

Restauracija predmeta nabave mora nužno uključiti:

 • demontažu i montažu klavira
 • brtvljenje kućišta klavira
 • zaštitu kućišta i ostalih drvenih dijelova
 • generalno restauriranje tonske trakture
 • montiranje zatvarača magnetnog poklopca klavijature
 • montažu novih bas-čeličnih žica klavira
 • restauriranje ukrasnih motiva na nogama klavira zlatnim kistom
 • intonaciju i močenje sa crnim močilom te politiranje politurom od sjajnog limuna
 • intonaciju i harmonizaciju
 • generalno uglašavanje, štimanje

 

Sav materijal za restauraciju mora uključivati original dijelove za klavire Steinway and Sons.

 

Ponuda mora biti izražena u kunama, mora biti iskazana s popustima te mora uključivati sve materijalne, nematerijalne, zavisne i ostale troškove (popuste, troškove prijevoza i dr.)

 

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: najniža cijena.

 

 1. ROK, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA USLUGE:

Restaurirani klavir se isporučuje na adresu Naručitelja, odnosno na adresu Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Dore Pejačević 2, Našice.

Restaurirani klavir mora biti isporučen najkasnije u roku od devet mjeseci, računajući od dana potpisa Ugovora o restauraciji klavira Steinway and Sons iz 1888. godine.

 

 1. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako utvrdi da postoje razlozi za isključenje sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

–   za potrebe dokazivanja da ne postoje osnove za isključenje iz čl. 251. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj će kao dostatan dokaz prihvatiti Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje  koja se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda, a koja mora biti potpisana i ovjerena od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

 

 1. UVJETI SPOSOBNOSTI

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njihovog poslovnog nastana.

–   kao dokaz ove sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

 

 1. NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 

Ponuda se za ovaj postupak jednostavne nabave dostavlja se preporučenom pošiljkom. 

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja navedenu u dokumentaciji o nabavi. Na omotnici ponude mora biti naznačeno: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA, Dore Pejačević 2, Našice 31 500, s naznakom „NE OTVARAJ – PONUDA ZA POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE–JN 2/19.

Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

 

Ponuda zainteresiranih subjekata mora biti dostavljena najkasnije do 22. svibnja 2019.

 

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE

 

 Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 30 dana od zadnjeg dana za dostavu ponude.

 

 1. NAČIN IZRADE PONUDE

 

9.1. Podaci o ponudi

 

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ispravci u ponudi moraju biti izraženi na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja.

 

 9.2. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

–          Popunjen, potpisan i ovjeren Ponudbeni list (Prilog I.)

–          Popunjena, potpisna i ovjerene Izjava o nepostojanju razloga isključenja ( Prilog II.)

–          Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

 

9.3. Način određivanja cijene ponude

 

Cijena ponude iskazuje se na Ponudbenom listu (i to: bez PDV-a, iznos PDV-a te ukupna cijena s PDV-om). Cijena ponude iskazuje se u kunama i piše se brojkom. U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ako gospodarski subjekt nije u sustavu PDV-a, u Prilogu I.- Ponudbeni list, na mjesto predviđeno za upis cijene s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno ili se upisuje 0,00.  Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

 

9.4. Otvaranje ponuda

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije tri radna dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 

 1. ROK, NAČINI I UVJETI PLAĆANJA

 

Plaćanje od strane Naručitelja izvršiti će se na račun isporučitelja najkasnije u roku od 30 dana nakon izvršenja predmeta nabave, na temelju izdanog računa.

 

 1. JAMSTVA:

 

11.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

Izvršitelj je dužan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10 dana, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

11.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Izvršitelj je dužan nakon izvršenja usluge, a najkasnije u roku od 10 dana, naručitelju predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice, bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

 

 1. OBAVIJEST O REZULTATIMA

 

Odluku o odabiru ili poništenju postupka Naručitelj će donijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Obavijest o odabranom gospodarskom subjektu naručitelj će bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju putem elektroničke pošte. 

Na Odluku o odabiru ili poništenju nije dopuštena žalba.

 

Naručitelj i gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi, a javni naručitelj dužan je odgovor dostaviti zainteresiranoj strani.

 

Kontakt osoba: Marina Kopri

telefon/faks:031/611-002, mobitel: 091/890-1969

 e-mail adresa: kontesadora@gmail.com

 

 S poštovanjem,

 

STRUČNO POVJERENSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONUDBENI LIST                                                                        PRILOG I.                                                                                           

 

1. NARUČITELJ

Naziv:

Sjedište :

OIB:

Evidencijski broj nabave:

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA KONTESA DORA

Našice, Dore Pejačević 2

63790869358

JN 2/19

     
2. PONUDITELJ  
  Naziv i sjedište ponuditelja:  

 

  Adresa  ponuditelja/nositelja ponude:  

 

  OIB:  

 

  Broj računa/IBAN, banka:  

 

  Ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost  (zaokružiti): DA         NE
  Adresa za dostavu pošte:  

 

  Adresa e-pošte:  

 

  Kontakt osoba ponuditelja:  

 

  Broj telefona:  

 

  Broj mobitela:  

 

3.  

PREDMET NABAVE

 

 

 

 

Usluga restauracije klavira Steinway and Sons iz 1888.g.

                                                                                                           

4.  CIJENA PONUDE ZA PREDMET NABAVE:
 Usluga restauracije klavira Steinway and Sons iz 1888. godine
 

Cijena ponude  (bez PDV-a):

 

 
 

Iznos PDV-a:

 
 

Cijena ponude (sa PDV-om):

 

 * cijena ponude može biti izražena u ukupnom iznosu ili razdvojena na stavke i u ukupnom iznosu  

                    

5.  ROK VALJANOSTI PONUDE: 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda

 

 

 

 

Ukoliko se naša ponuda prihvati, prihvaćamo sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

 

 

 

                                                                                                         ______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________

                                                                          (ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja, čitljivo)

                                                                               

 

                                                         

                                   M.P.                                               _____________________________

                                                                                        (potpis odgovorne osobe ponuditelja)

 

 

 

 

U__________________, dana______________2019. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG II. 

                                                   

                                                                       IZJAVA

                             (temeljem čl. 251. st. 1. toč. 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi NN 120/16)

 

kojom ja _______________________________ iz __________________________________

                         (ime i prezime)                                                   (adresa stanovanja)

 

broj osobne iskaznice _____________________ izdane od ____________________________

 

kao ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta:

 

___________________________________________________________________________

(navesti funkciju u gospodarskom subjektu, te naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

 

—————————————————————————————————————-

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt,

nismo pravomoćnom presudom osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela koji su osnova za

isključenje iz postupka nabave, a u slučajevima kako slijedi:

 

1. ako je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog,

upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog

subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

 

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja)

Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97.,

27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i

143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom

poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti),

članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295.

(trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom

poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne

vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita)

iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04.,

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

 

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza

ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih

 davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03.,

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam),

članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b

(novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,

51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00.,

51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00.,

 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

 

2. ako je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog,

 upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog

subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz

točke 1. podtočaka od a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države

poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za i

sključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

 

 

U __________________, ___________ 2019.godine

 

 

M.P.

 

 

_______________________________________

(Ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

 

 

 

* Napomena:

– Potpis na izjavi ne mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika