Poziv na 4.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/17-01/8

URBROJ: 2149-14/05-17-1

Našice, 25. rujna 2017.

 

  • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

 

na 4. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u četvrtak, 28. rujna 2017. godine s početkom u 18:45 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem slijedeći dnevni red:

 

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 3. sjednice Školskog odbora
  2. Verifikacija mandata novoizabranom članu Školskog odbora iz reda osnivača
  3. Usvajanje Izvještaja o ostvarenom planu i programu za 2016./2017.
  4. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za 2017./2018.
  5. Usvajanje Kurikuluma OGŠ Kontesa Dora za 2017./2018.
  6. Suglasnost za zasnivanje radnog odnosa bez natječaja do 60 dana (učitelj tambure)
  7. Donošenje odluke o pojedinačnim oslobođenjima od plaćanja participacije
  8. Razno

  

                                                                                    PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                   Ivan Krajačić, prof.