Poziv na 23.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA

          KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/20-01/5

URBROJ: 2149-14/05-20-1

Našice, 25. rujna 2020.

 

 • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

  

na 23. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u srijedu, 30. rujna 2020. godine u 18:00 sati u prostorijama koncertne dvorane Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika sa 22. sjednice Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora
 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2020./2021.
 3. Usvajanje Kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
 4. Molbe za oslobođenjem od plaćanja participacije za školsku godinu 2020./2021.
 5. Razno

 

Prilog: Pojašnjenje po točkama

 

                                                                                    PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                Ivan Krajačić, prof.        

 

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

 

 

KLASA: 003-02/20-01/4

URBROJ: 2149-14/05-20-2

Našice, 16. rujna 2020.

 

ZAPISNIK

 

sa 22. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, održane dana 16. rujna 2020. godine, s početkom u 18:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

Ivan Krajačić                                                                   

Luka Pavleković

Daniel Kopri  

Snježana Mataija i

Ema Knežević

Članica Mia Čeme Jug opravdala je unaprijed svoj izostanak.

 

i djelatnici škole

ravnateljica Marina Kopri i

tajnik Martina Stošić (u svojstvu zapisničara)

računovođa Jelena Filisar (pod točkom 3.dnevnog reda)

 

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Krajačić otvara sjednicu i konstatira postojanje kvoruma. Pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika sa 21. sjednice Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora
 2. Verifikacija mandata članu Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika
 3. Usvajanje financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
 4. Usvajanje Izvještaja o provedenom planu i programu za školsku godinu 2019./2020.
 5. Usvajanje Izvještaja o radu ravnatelja za školsku godinu 2019./2020.
 6. Razno

 

Predloženi dnevni red se nakon glasanja usvaja.

 

Ad.1

Predsjednik konstatira da su svi članovi školskog odbora uz poziv na sjednicu dobili i zapisnik s prethodne sjednice.  Nitko nema pitanja ili dopuna vezano uz zapisnik, te se pitanje verifikacije zapisnika stavlja na glasovanje. Svi su ZA, te se većinom glasova ukupnog broja članova školskog odbora verificira zapisnik i zaključci s prethodne sjednice.

 

Ad.2

Dosadašnja članica Školskog odbora iz reda učitelja i stručnih suradnika, Sanja Vazdar, dala je ostavku na svoju funkciju te je ista prihvaćena na Učiteljskom vijeću. Provedeni su dopunski izbori na kojima je za predstavnika učitelja i stručnih suradnika imenovan Luka Pavleković, učitelj tambure i voditelj dječjeg pjevačkog zbora, koji se kratko predstavio članovima Školskog odbora.

Slijedom navedenog, Školski  odbor utvrđuje slijedeće:

I.

Verificira se mandat novoizabranom članu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz reda učitelja i stručnih suradnika – Luki Pavlekoviću

 

II.

Mandat imenovanom iz točke I. traje do isteka roka mandata ovog saziva Školskog odbora

 

Ad.3

Računovotkinja Jelana Filisar izlaže Financijski izvještaj za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.  Kratko izlaže od čega su se sastojali prihodi odnosno rashodi proračuna Škole, te kakav je bio konačan financijski rezultat za prvih šest mjeseci poslovanja u navedenom proračunskom razdoblju.  Izvještaj je u prilogu zapisnika.     

S obzirom kako nitko nema dodatnih pitanja niti potrebe za pojašnjenjima, prelazi se na glasovanje.

Na upit tko je za usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.  svi su za te se jednoglasno donosi

ODLUKA

o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.   

 

Ad.4

Prijedlog Izvještaja o provedenom planu i programu za 2019./2020. dostavljen je svim članovima uz poziv na sjednicu. U izvještaju su navedeni svi relevantni događaji u protekloj školskoj godini, odnos između planiranog i ostvarenog, podaci o učenicima, kadrovima, ostvarenim uspjesima i dr.

Nitko od članova nema pitanja ili primjedbi te se prijedlog izvještaja stavlja na glasovanje. Predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje izvještaja. Svi su ZA te se jednoglasno donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja Izvještaj o provedenom planu i programu za školsku godinu 2019./2020.

 

Ad.5

Ravnateljica pod točkom dnevnog reda obrazlaže da je iza nas godina puna izazova, novih situacija. Konstatira da je izvještaj o radu ravnatelja inkorporiran u Izvještaj o provedenom planu i programu za školsku godinu 2019./2020., posebno uvodni dio, kao i u financijski izvještaj (dio vezan uz kupnju instrumenata i poboljšanje pedagoškog standarda). Postavlja upit ima li tko kakvih dodatnih pitanja. Budući da pitanja nema, predsjednik Školskog odbora stavlja Izvještaj na glasovanje. Svi prisutni članovi Školskog odbora su ZA te se donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja Izvještaj o radu ravnatelja za školsku godinu 2019./2020.

 

 

Ad.6

Pod točkom razno ravnateljica informira članove kako škola nastoji održavati koncerte i događanja koliko god je to moguće, na otvorenom. Održan je koncert naših djelatnika Ivana Krajačića i Katarine Makević, na otvorenoj pozornici trga dr. Franje Tuđmana u Našicama. Održan je i znanstveno – stručni skup pod nazivom ”Izazovi baštine Dore Pejačević”. Tajnica postavlja upit na koji način da se organiziraju sjednice, s posebnim naglaskom na sljedeću – elektronski ili osobno. Član Andrija Vitković moli da se unese u zapisnik da preferira sastanke u školskom prostoru u odnosu na elektronske. Članica Snježana Mataija je suprotnog mišljenja. Zaključak je da će se sjednice održavati na način na koji to odredi predsjednik Školskog odbora, uzevši u obzir dnevni red i trenutnu epidemiološku situaciju.

 

 Sjednica se zaključuje u 18:45 sati.

 

        ZAPISNIČAR                                                                                               PREDSJEDNIK                                               

                                                                                                                      ŠKOLSKOG ODBORA

 

_____________________                             M.P.                                 ____________________          

 Martina Stošić, dipl.iur.                                                                             Ivan Krajačić, prof.     

 

Temeljem članka 118.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine donosi

 

O D L U K U

 

I.

 

Usvaja se Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

 

Obrazloženje

Na sjednici Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora, nakon kratkog izlaganja sadržaja dokumenta, odlučeno je kao u izreci.

 

KLASA: 003-02/20-01/4

URBROJ: 2149-14/05-20-3

Našice, 16. rujna 2020.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                                             Ivan Krajačić, prof.

 

 

Na temelju članka 118.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine donosi

 

 

O D L U K U

 

I.

 

Usvaja se Izvještaj o provedenom Godišnjem planu i programu za školsku godinu 2019./2020.  

 

 

Obrazloženje

Na sjednici Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora, nakon kratkog izlaganja sadržaja dokumenta, odlučeno je kao u izreci.

 

 

KLASA: 003-02/20-01/4

URBROJ: 2149-14/05-20-4

Našice, 16. rujna 2020.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                                             Ivan Krajačić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 118.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20 ), Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 16. rujna 2020. godine donosi

 

 

O D L U K U

 

I.

 

Usvaja se Izvještaj o radu ravnatelja škole za školsku godinu 2019./2020.  

 

 

Obrazloženje

Na sjednici Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora, nakon kratkog izlaganja ostvarenih rezultata u školskoj godinu 2019./2020., odlučeno je kao u izreci.

 

 

KLASA: 003-02/20-01/4

URBROJ: 2149-14/05-20-5

Našice, 16. rujna 2020.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                            ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

                                                                                                                     ______________________

                                                                                                                             Ivan Krajačić, prof.