Poziv na 17.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA   KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/19-01/7

URBROJ: 2149-14/05-19-1

Našice, 20. rujna 2019.

 • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

 

na 17. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u četvrtak, 26. rujna 2019. godine s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika s 16. sjednice Školskog odbora OGŠ     Kontesa Dora
 2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2019./2020.
 3. Usvajanje Školskog kurikuluma za 2019./2020.
 4. Odluka o molbama za oslobođenje od participacije za školsku godinu 2019./2020.
 5. Razno

  

                                                                                    PREDSJEDNIK  ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                    Ivan Krajačić, prof.     

  

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

 

KLASA: 003-02/19-01/6

URBROJ: 2149-14/05-19-02

U Našicama, 5. rujna 2019.

ZAPISNIK

 

sa 16. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, održane dana 5. rujna 2019. godine, s početkom u 12:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

Ivan Krajačić                                                                   

Sanja Vazdar

Daniel Kopri  

Snježana Mataija i

Ema Knežević

 

i djelatnici škole

ravnateljica Marina Kopri i

tajnik Martina Stošić (u svojstvu zapisničara)

računovođa Martina Zrilić (pod točkom 3.dnevnog reda)

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Krajačić otvara sjednicu i konstatira postojanje kvoruma. Pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika s 15. sjednice Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora
 2. Verifikacija mandata novoizabranoj članici Školskog odbora
 3. Usvajanje polugodišnjeg financijskog izvještaja (1. siječnja – 30. lipnja 2019.)
 4. Usvajanje Statuta OGŠ Kontesa Dora
 5. Usvajanje Izvještaja o provedenom planu i programu za školsku godinu 2018./2019.
 6. Razno

 

Predloženi dnevni red se nakon glasanja usvaja.

 

Ad.1

Predsjednik konstatira da su svi članovi školskog odbora uz poziv na sjednicu dobili i zapisnik s prethodne sjednice.  Postavlja upit ima li tko pitanja ili dopuna vezano uz zapisnik. Budući da nitko nema, pitanje verifikacije zapisnika stavlja se na glasovanje. Svi su ZA, te se većinom glasova ukupnog broja članova školskog odbora verificira zapisnik i zaključci s prethodne sjednice.

 

Ad.2

OGŠ Kontesa Dora od Osnivača je primila Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora (KLASA: 602-01/19-01/35, URBROJ: 2158/1-01-02-19-2 od 26. ožujka 2019.) kojim se dužnosti člana Školskog odbora razrješuju Vanja Prošić i Ivan Nekić. Njihov mandat preuzimaju, odnosno kao predstavnice osnivača se imenuju Mia Čeme i Ema Knežević.

Mandat Mije Čeme verificiran je na prethodnoj sjednici, stoga se na ovoj sjednici verificira mandat samo članici Emi Knežević. Imenovana Ema Knežević je članovima Školskog odbora osobno poznata te nije potrebno vršiti uvid u osobnu iskaznicu. Slijedom navedenog, Školski  odbor utvrđuje slijedeće:

I.

Verificira se mandat novoizabranoj članici Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz reda osnivača – Emi Knežević

 

II.

Mandat imenovanoj iz točke I. traje do isteka roka mandata ovog saziva Školskog odbora

 

Ad.3

Računovotkinja Martina Zrilić izlaže Financijski izvještaj za polugodišnje razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine.  Kratko izlaže od čega su se sastojali prihodi odnosno rashodi proračuna Škole, te kakav je bio konačan financijski rezultat za prvih šest mjeseci poslovanja u navedenom proračunskom razdoblju.  Izvještaj je u prilogu zapisnika.   

S obzirom kako nitko nema dodatnih pitanja niti potrebe za pojašnjenjima, prelazi se na glasovanje.

Na upit tko je za usvajanje Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.  svi su za te se jednoglasno donosi

 

ODLUKA

o usvajanju Financijskog izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.   

 

Ad.4

Osječko – baranjska županija dostavila je Školi Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OGŠ Kontesa Dora. Prijedlog je utvrđen na sjednici Školskog odbora održanoj dana 4. veljače 2019. godine, kada se o istom prijedlogu i raspravilo.

Budući da nitko nema pitanja ili prijedloga, predsjednik Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora postavlja upit tko je ZA usvajanje Statuta. Svi prisutni članovi su ZA te se donosi

 

ODLUKA

o usvajanju Statuta OGŠ Kontesa Dora

Ad. 5

Prijedlog Izvještaja o provedenom planu i programu za 2018./2019. dostavljen je svim članovima uz poziv na sjednicu. U izvještaju su navedeni svi relevantni događaji u protekloj školskoj godini, odnos između planiranog i ostvarenog, podaci o kadrovima, učenicima i dr.

Nitko od članova nema pitanja ili primjedbi te se prijedlog izvještaja stavlja na glasovanje. Predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje izvještaja. Svi su ZA te se jednoglasno donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja Izvještaj o provedenom planu i programu za školsku godinu 2018./2019.

 

Ad.6

Pod točkom razno ravnateljica poziva na koncert japanskog pijaniste Tomohira Adachija te kratko izvještava o prvoj međunarodnoj glazbenoj manifestaciji ”Dorina ljeta”. Nema daljnih pitanja ili prijedloga. Sjednica se zaključuje u 12:20 sati.

 

        ZAPISNIČAR                                                                                               PREDSJEDNIK                                              

                                                                                                                      ŠKOLSKOG ODBORA

 

_____________________                             M.P.                                 ____________________          

 Martina Stošić, dipl.iur.                                                                             Ivan Krajačić, prof.     

Temeljem članka 98.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14., 7/17 i 68/18), Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 5. rujna 2019. godine donosi

 

 

O D L U K U

 

I.

 

Usvaja se Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

 

Obrazloženje

Na sjednici Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora, nakon kratkog izlaganja sadržaja dokumenta, odlučeno je kao u izreci.

 

KLASA: 003-02/19-01/6

URBROJ: 2149-14/05-19-03

U Našicama, 5. rujna 2019.

 

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                            ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

                                                                                                                     ______________________

                                                                                                                             Ivan Krajačić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 98.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14., 7/17 i 68/18), Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 5. rujna 2019. godine donosi

 

 

O D L U K U

 

I.

 

Usvaja se Statut Osnovne glazbene škole Kontesa Dora

 

 

Obrazloženje

Osnivač Škole, Osječko – baranjska županija, dostavila je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne glazbene škole Kontesa Dora (KLASA: 602-01/19-01/12, URBROJ: 2158/1-01-01-19-5 od 18. srpnja 2019.) koji je usvojen na sjednici Školskog odbora održanoj 4. veljače 2019. godine (KLASA: 003-02/19-01/2, URBROJ: 2149-14/01-19-3).

Na sjednici Školskog odbora, sukladno pozitivnim zakonskim propisima, odlučeno je kao u izreci.

 

KLASA: 003-02/19-01/6

URBROJ: 2149-14/05-19-04

U Našicama, 5. rujna 2019.

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                            ŠKOLSKOG ODBORA

 

 

                                                                                                                     ______________________

                                                                                                                             Ivan Krajačić, prof.