Poziv na 10.sjednicu Školskog odbora

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA KONTESA  DORA

              N  A  Š  I  C  E

 

KLASA: 003-02/18-01/6

URBROJ: 2149-14/05-18-1

Našice, 23. listopada 2018.

 • članovima Školskog odbora –

  

                                                P O Z I V

na 10. sjednicu Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 29. listopada 2018. godine s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika sa 9. sjednice Školskog odbora OGŠ     Kontesa Dora
 2. Usvajanje Prijedloga Financijskog plana i Plana nabave za 2019. godinu
 3. Rješavanje dodatnog zahtjeva za oslobođenje od participacije za školsku godinu  2018./2019.
 4. Razno

 

                                                                                    PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                Ivan Krajačić, prof.        

 

Osnovna glazbena škola

      Kontesa Dora

 

KLASA: 003-02/18-01/5

URBROJ: 2149-14/05-18-2

U Našicama, 26. rujna 2018.

ZAPISNIK

 

s 9. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, održane dana 26. rujna 2018. godine, s početkom u 19:00 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

 

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

 

Ivan Krajačić                                                                   

Snježana Mataija

Sanja Vazdar

Daniel Kopri

Vanja Prošić

Ivan Nekić i

Andrija Vitković

 

i djelatnici škole

ravnateljica Marina Kopri

tajnik škole Martina Stošić  (u svojstvu zapisničara)

 

Predsjednik Školskog odbora Ivan Krajačić otvara sjednicu i konstatira postojanje kvoruma. Pozdravlja prisutne i predlaže sljedeći dnevni red:

 

 1. Verifikacija zaključaka i zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora OGŠ  Kontesa Dora
 1. Prethodna suglasnost za zapošljavanje po natječaju (učitelj flaute)
 2. Rasprava i usvajanje Godišnjeg plana i programa za 2018./2019.  godinu
 1. Rasprava i usvajanje Školskog kurikuluma za 2018./2019. godinu
 2. Rješavanje zahtjeva za oslobođenje od participacije za školsku godinu 2018./2019.
 3. Razno

Predloženi dnevni red se nakon glasanja usvaja.

 Ad.1

Predsjednik konstatira da su svi članovi školskog odbora uz poziv na sjednicu dobili i zapisnik s prethodne sjednice.  Postavlja upit ima li tko pitanja ili dopuna vezano uz zapisnik. Budući da nitko nema, pitanje verifikacije zapisnika stavlja se na glasovanje. Svi su ZA, te se većinom glasova ukupnog broja članova školskog odbora verificira zapisnik s prethodne sjednice.

Ad.2

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora morala je raspisati još jedan natječaj za učitelja flaute, iako je prethodni natječaj za to radno mjesto raspisan u kolovozu. Naime, učiteljica koja se prijavila na navedeno radno mjesto morala je odustati od zaposlenja jer nije imala nikakvog načina dolaska na posao. Između Đakova (mjesta njenog prebivališta) i Našica nema uopće ili nema adekvatnih autobusnih ili željezničkih veza, a predložena kandidatkinja nema vozačku dozvolu.  Ravnateljica je, po odustanku kandidatkinje, na razdoblje od 60 dana zaposlila jednu od kandidatkinja koje su se prijavile na natječaj, I.S.

Novi natječaj je raspisan 6. rujna 2018. Prijavila se jedino kandidatkinja I.S.. Budući je jedina kandidatkinja, ima iskustva u nastavi i završila je (od glazbeno relevantnog obrazovanja)  srednju školu, smjer flauta, ravnateljica ju predlaže za zasnivanje radnog odnosa. Predsjednik postavlja upit tko je ZA ovaj ravnateljičin prijedlog. Svi su ZA te se donosi

ODLUKA

kojom se daje suglasnost za zapošljavanje I.S. na radnom mjestu učitelja flaute na određeno, nepuno radno vrijeme

U posebnoj odluci navest će se osobni podaci kandidatkninje

Ad. 3

Prijedlog Godišnjeg plana i programa za 2018./2019. dostavljen je svim članovima uz poziv na sjednicu. U godišnjem planu su navedeni su podaci o upisanim učenicima, zaposlenim kadrovima, planiranom fondu sati, planiranom broju sjednica kolegijalnih tijela i dr. O prijedlogu godišnjeg plana raspravljalo se i na sjednici Vijeća roditelja. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na prijedlog godišnjeg plana i programa. Predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje godišnjeg plana. Svi su ZA te se jednoglasno donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja Godišnji plan i program za školsku godinu 2018./2019.

 

Godišnji plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.4

Prijedlog školskog kurikuluma za 2018./2019. dostavljen je svim članovima uz poziv na sjednicu. Kurikulum sadržava podatke o sadržajima koji se u školi planiraju provesti, ali nisu obvezni po nastavnom planu i programu, radi se o izvannastavnim sadržajima, izvanučioničkoj nastavi i sl.  Osim prijedloga kurikuluma koji je dostavljen članovima, ravnateljica moli da se usvoji i dodatak. Naime, na jutrošnjoj sjednici Učiteljskog vijeća odlučeno je da se 13. studenoga 2018. ide u Zagreb, u KD Lisinski, gdje će nastupiti Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. Tamburaški odjel OGŠ Kontesa Dora organizira i putovanje u Beč. Putovanje će za svrhu imati predstavljanje naše škole, imena i opusa Dore Pejačević i tradicije koju njegujemo, kako bi motivirali tamošnjeg restauratora na obnovu Stainway and Sons klavira, koji se nalazi u našoj školi, a na kojem je nastupao i proslavljeni pijanist Arthur Rubinstein. Planira se i snimiti promotivni CD Tamburaškog orkestra.

O prijedlogu školskog kurikuluma raspravljalo se i na sjednici Vijeća roditelja. Vijeće je dalo pozitivno mišljenje na prijedlog kurikuluma. Predsjednik postavlja upit tko je ZA usvajanje kurikuluma. Svi su ZA te se jednoglasno donosi

 

O D L U K A

kojom se usvaja Školski kurikulum za 2018./2019.

 

Kurikulum se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio.

 

Ad.5

 

Sukladno našem internom Pravilniku o participaciji, svake školske godine do 30. rujna, primamo zamolbe za oslobođenja od plaćanja participacije. Pravilnikom je propisano da se osloboditi plaćanja participacije može učenika slabijeg imovnog stanja, osobito nadarenog učenika ili učenika osobito teških obiteljskih prilika.

Ove školske godine pristigle su 2 molbe (podaci o učenicima za koje se traži oslobođenje i okolnosti na kojima ih temelje poznati su članovima školskog odbora). Obje molbe temelje se na težim obiteljskim i materijalnim prilikama. Ujedno su to oboje vrijedni i talentirani učenici. Ravnateljica je procijenila da su obje molbe opravdane te predlaže donošenje odluke o oslobođenju od participacije za oba učenika. Predsjednik postavlja upit tko je ZA ovaj prijedlog ravnateljice. Svi su ZA te se donosi

 

ODLUKA

o oslobođenju od plaćanja participacije za 2 učenika OGŠ Kontesa Dora u školskoj godini 2018./2019.

U posebnoj odluci navest će se osobni podaci učenika.

 

 

Ad.6

Ravnateljica kratko izvještava članove školskog odbora o događanjima povodom Dana škole, 10. rujna. Posjetili su nas japanski umjetnici, Tomohiro Adachi je održao koncert, održana je i japanska ceremonija čaja, posjetili smo grob Dore Pejačević…

Ravnateljica obavještava članove školskog odbora da je u tijeku obnova krova dvorca.

Tajnica na kraju podsjeća da se svi podaci o učenicima smatraju povjerljivima, te da članovi školskog odbora s istima trebaju tako postupati.

Pod točkom razno nema posebnih pitanja ili prijedloga.

 

Sjednica se zaključuje u 19:40 sati. 

   

 

    ZAPISNIČAR                                                                                        PREDSJEDNIK                                               

                                                                                                                ŠKOLSKOG ODBORA

 

_____________________                             M.P.                             ____________________

Martina Stošić, dipl.iur.                                                                          Ivan Krajačić, prof.