Odluke sa 6. sjednice Školskog odbora

Temeljem članka 52. Statuta, Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 7. travnja 2016

 O D L U K U

o iznosu participacije za školsku godinu  2016./2017.

  Obveza novčanog sudjelovanja roditelja/skrbnika učenika Osnovne glazbene škole Kontesa Dora (dalje u tekstu: Škola) u opremanju Škole i provedbi obrazovnog programa (participacija) utvrđuje se u iznosu od 120,00 kn mjesečno.

  1. Participacija za polaznike početničkog solfeggia iznosi 80,00 kn mjesečno.
  2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

 Sukladno Statutu Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, naknada roditelja u opremanju škole i provedbi obrazovnog programa  utvrđena je u iznosima navedenim u dispozitivu na sjednici Školskog odbora.

Odluka se dostavlja Osnivaču radi ishođenja suglasnosti.

KLASA: 003-02/16-01/2

URBROJ: 2149-14/01-16-03

U Našicama, 7. travnja 2016.

                                                                                                                 PREDSJEDNICA

                                                                                                                        ŠKOLSKOG ODBORA:

                                                                                                                         Ninoslava Pavlus, prof. 

 Temeljem članka 118. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14), Školski Odbor  Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na 6. sjednici Školskog odbora u školskoj godini 2015./16., održanoj 7. travnja 2016. jednoglasno donosi

 O D L U K U

I.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s Matijom Medvercem, glazbenikom tamburašem,  na određeno, nepuno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja tambure

II.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s profesoricom glazbene kulture Sanjom Vazdar, na određeno, puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja klavira

III.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o radu s glazbenikom gitaristom Mariom Huj, na određeno, puno radno vrijeme na radnom mjestu učitelja gitare

IV.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o djelu na radnom mjestu učitelja klavira s Miroslavom Majićem, akademskim muzičarem klaviristom i profesorom klavira

V.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o djelu na radnom mjestu učitelja roga, trube i eufonija s Teodorom Sucala Matei, profesorom roga

VI.

Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora daje se prethodna suglasnost za sklapanje ugovora o djelu na radnom mjestu učitelja flaute s Kristinom Tomljanović, magistrom muzike

 KLASA: 003-02/16-01/2

URBROJ: 2149-14/01-16-04

U Našicama, 7. travnja 2016.

                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                                        ŠKOLSKOG ODBORA:

                                                                                                                         Ninoslava Pavlus, prof.