Odluka o utvrđivanju vremena polaganja popravnih ispita

Na temelju odredbe članka 102. Statuta, Učiteljsko vijeće Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, donijelo je dana 4. srpnja 2017. godine,  

 

O D L U K U

O  UTVRĐIVANJU VREMENA POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA

 

 Članak 1.

   Učenicima koji imaju negativnu ocjenu iz najviše dva nastavna predmeta, a koji ni nakon izvršenog dopunskog rada iz članka 75. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (« Narodne novine» br.  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14 i 7/17. ) nisu ostvarili očekivane ishode, kao datum polaganja popravnog ispita određuje se:

24.kolovoza 2017. godine (četvrtak) u 9:00 sati – predmet: klavir

24.kolovoza 2017. (četvrtak) u 10:00 sati – predmet: tambure

 

 Članak 2.

Popravni ispiti održat će se u koncertnoj dvorani OGŠ Kontesa Dora.

Članak 3.

Popravni ispit polaže se pred povjerenstvom koje imenuje ravnatelj.

Odluka povjerenstva kojom se utvrđuje ocjena je konačna.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se istim danom objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

 

Klasa: 602-02/17-11/1

Urbroj: 2149-14/01-17-1

U Našicama, 4. srpnja 2017. 

 

                                                                                                                                  Ravnateljica

                                                                                                                           _________________

                                                                                                                           Marina Kopri, prof.