Natječaj za radno mjesto Voditelj računovodstva

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne  novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto:

  1. VODITELJ RAČUNOVODSTVA  – 1 izvršitelj – određeno, puno radno vrijeme (do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

  

Uvjeti:

  • završen diplomski sveučilišni studiji ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studiji ekonomije odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ili
  • završen preddiplomski sveučilišni studiji ekonomije ili preddiplomski stručni studiji ekonomije odnosno viša stručna sprema ekonomske struke prema ranijim propisima ili
  • srednja stručna sprema ekonomskog ili općeg usmjerenja i
  • najmanje jedna godina radnog iskustva na računovodstvenim poslovima

  

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice odnosno dokaz o državljanstvu

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

– izvornik elektroničkog zapisa radnog staža izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:

 

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno  članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17.), uz prijavu na natječaj  dužan je, osim  dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta  priložiti i dokaze  o ostvarivanju  prava prednosti  prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

 https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.)  dužan je u prijavi na  natječaj  pozvati se na to pravo  i priložiti osim dokaza  o ispunjavanju  traženih uvjeta  i dokaz o statusu osobe  s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95.,  108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.)

dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza  o ispunjavanju  traženih uvjeta  i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome  na koji  je način prestao radni odnos.

            Priložene isprave ne vraćaju se kandidatu.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj.

KLASA:112-08/19-01/1

URBROJ:2149-14/01-19-3

U Našicama, 7. veljače 2019.

_____________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana 7. veljače 2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.