Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne  novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94./13. i 152/14.) i članka 63. Statuta, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, raspisuje

N A T J E Č A J

 za slijedeća radna mjesta:

 

  1. UČITELJ KLAVIRA – 2 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme
  2.  UČITELJ TAMBURE – 1 izvršitelj, određeno, nepuno radno vrijeme (15,24 sata nastave tjedno)
  1. UČITELJ GITARE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme
  2. UČITELJ TRUBE – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (5,28 sati nastave tjedno)
  1. UČITELJ EUFONIJA – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (1,32 sata tjedno)
  2. UČITELJ ROGA – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (4,64 sati nastave tjedno)
  1. UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (10,6 sati nastave tjedno)

 

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj.

KLASA:112-02/16-01/2

URBROJ:2149-14/01-16-13

U Našicama, 27. listopada 2016.

______________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana  27. listopada 2016.. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.