Natječaj za radna mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne   

novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 63. Statuta Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto:

  1. UČITELJ HARMONIKE – 1 izvršitelj – neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
  2. UČITELJ KLAVIRA -2 izvršitelja- na neodređeno, puno radno vrijeme
  3. UČITELJ GITARE- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme
  4. UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
  5. UČITELJ TRUBE- 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (8 sati ukupno tjedno radno vrijeme)
  6.  UČITELJ HORNE – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (4  sata ukupno tjedno radno vrijeme)

 

Uvjeti:

 

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– izvornik uvjerenja o nekažnjavanju (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti na adresu:

 

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

      Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04., 92/05.,2/07, 107/07.,65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13.,  33/13., 148/13. i 92/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu te potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti priložiti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj.

 

 

KLASA:112-02/18-01/3

URBROJ:2149-14/01-19-8

U Našicama, 8. siječnja 2019..

 

______________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana 8. siječnja 2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.