Natječaj za prijem pripravnika

Osnovna glazbena škola

    Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

 

KLASA: 112-02/20-01/4

URBROJ:2149-14/01-20-1

U Našicama, 23. listopada 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. Statuta, sukladno Planu prijema pripravnika stručnih suradnika u 2020. godini (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-20-0017) Osnovna glazbena škola Kontesa Dora, Našice, zastupana po ravnateljici Marini Kopri, raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prijem pripravnika – stručnog suradnika – psihologa

na određeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u trajanju od 12 mjeseci

 

 

Natječaj se odnosi na prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a “Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva’’.

 

Mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih s najviše 6 mjeseci osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se zapošljavaju.

 

Mjesto rada: Našice, Dore Pejačević 2 (sjedište škole). Po potrebi i izvan sjedišta škole.

 

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18,  98/19 i 64/20)  i člankom 29. b). Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” broj 6/19.).

 

Prijava na natječaj treba sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, te broj mobitela i e-mail adresu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebo je priložiti:

– životopis

– presliku domovnice ili osobne iskaznice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi

– uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

– potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o radnom stažu)

-potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe

 

Preslike priloga koji se dostavljaju uz prijavu ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat će prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  

 

U natječajnom postupku bit će razmatrane samo prijave koje su pravodobne i potpune.

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora (KLASA: 012-04/19-01/2, URBROJ: 2149-14/01-19-1 od 25. ožujka 2019.).  

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno  članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17. i 98/19), uz prijavu na natječaj  dužan je, osim  dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta  priložiti i dokaze  o ostvarivanju  prava prednosti  prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je, osobno ili putem pošte, dostaviti na adresu:

 

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj putem poštanske pošiljke ili objavom kandidata izabranih na natječaju putem web stranice škole www.kontesadora.hr

 

______________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana 23. listopada 2020. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.