Zapisnik s 5. sjednice Školskog odbora


Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

 Klasa: 003-02/16-01/7

Urbroj: 2149-14-01-16-02

U Našicama, 13. prosinca 2016.

 ZAPISNIK

 

s 5. sjednice Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora u školskoj godini 2016./2017., održane dana 13. prosinca 2016. godine, s početkom u 19:30 sati, u prostorijama OGŠ Kontesa Dora, ul. Dore Pejačević 2.

Sjednici su prisutni sljedeći članovi:

Darija Salopek-Žiha

Ivan Krajačić

Daniel Kopri

Marijan Slakić i

 Suzana Fridl

Rebeka Knežević i

Zlatko Vinković (članovi čiji se mandat treba verificirati)

i

djelatnice škole

Marina Kopri, ravnateljica

Martina Stošić, tajnik – u svojstvu zapisničara

Predsjednica Darija Salopek Žiha konstatira kvorum, pozdravlja prisutne i predlaže dnevni red koji je iz opravdanih razloga nadopunjen dodatnom točkom u odnosu na dnevni red koji je poslan članovima školskog odbora 8. prosinca 2016. Darija Salopek-Žiha čita prijedlog dnevnog reda:

  1. Verifikacija zapisnika i zaključaka s 4. sjednice Školskog odbora u školskoj godini 2016./2017.
  2. Verifikacija mandata članovima Školskog odbora imenovanih od strane osnivača
  3. Predstavljanje kandidata za ravnatelja OGŠ Kontesa Dora
  4. Donošenje odluke o izboru kandidata za ravnatelja OGŠ Kontesa Dora
  5. Plan nabave za 2017. godinu
  6. Razno

Predsjednica postavlja upit tko je ZA ovakav prijedlog dnevnog reda. Svi članovi su ZA te se predloženi dnevni red nakon glasanja jednoglasno usvaja.

 Ad.1

Predsjednica stavlja zapisnik s prethodne sjednice na razmatranje i postavlja pitanje ima li tko primjedbi, prvenstveno dopuna na zapisnik, koji je dostavljen uz poziv na sjednicu. Nitko od članova prisutnih na prethodnoj sjednici nema primjedbi ni dopuna, zapisnik se jednoglasno usvaja.

Ad.2

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora je od osnivača, Osječko-baranjske županije, primila Zaključak o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora. Navedenim rješenjem su Ivan Božiček, Magdalena Vidaković-Gelenčir i Vlatka Zahirović razriješeni dužnosti člana Školskog odbora OGŠ Kontesa Dora, dok su istim rješenjem za članove školskog odbora iz reda osnivača imenovani Suzana Fridl, Rebeka Knežević i Zlatko Vinković.

Predsjednica poziva novoizabrane članove da joj na uvid daju svoje osobne dokumente kako bi  potvrdili njihove identitet, što sva tri novoizabrana člana i čine. Slijedom navedenog, Školski  odbor utvrđuje slijedeće:

I.

Verificira se mandat novoizabranim članovima Školskog odbora Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz reda osnivača – Suzani Fridl,  Rebeki Knežević i Zlatku Vinkoviću

 II.

Mandat imenovanima iz točke I. traje do isteka roka mandata razriješenim članovima.

Ad. 3

Predsjednica Darija Salopek-Žiha novoizabranim članovima pojašnjava na koji je način tekao natječajni postupak do ovog trenutka. Rezimira da je natječaj objavljen 21. studenoga 2016. u Glasu Slavonije i da je posljednji dan prijave na natječaj bio 29. studenoga 2016. godine. Na natječaj su pristigle dvije pravodobne i potpune prijave kandidatkinja Marine Kopri i Darije Vlajnić. Za obje je kandidatkinje, pregledom dokumentacije, utvrđeno da ispunjavaju uvjete za imenovanje na mjesto ravnatelja Osnovne glazbene škole Kontesa Dora. 

Nakon toga, u skladu sa zakonskom procedurom i statutom OGŠ Kontesa Dora, obavljeno je glasovanje na sjednicama Skupa radnika, Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća OGŠ Kontesa Dora. O obavljenom glasovanju doneseni su zaključci koji su dostavljeni Školskom odboru i nalaze se u posjedu predsjednice Školskog odbora. Predstavnici navedenih tijela u Školskom odboru imaju obvezu glasovati u skladu s navedenim zaključcima.

Nadalje, predsjednica Školskog odbora čita motivacijska pisma, odnosno prijave na natječaj obaju kandidatkinja – Marine Kopri i Darije Vlajnić, čime je točka dnevnog reda zaključena.

Ad. 4

Predsjednica Darija Salopek-Žiha čita zaključke koji su joj dostavljeni. U zaključcima stoji da je na sjednici Vijeća roditelja održanoj 7. prosinca 2016. za kandidatkinju u postupku natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja izabrana Darija Vlajnić (predstavnica roditelja je Darija Salopek-Žiha), dok je na sjednici Učiteljskog vijeća i Skupa radnika, koje su obje održane 9. prosinca 2016., za kandidatkinju izabrana Marina Kopri (predstavnici Učiteljskog vijeća su članovi Marijan Slakić i Daniel Kopri, dok Skup radnika predstavlja Ivan Krajačić).

Predsjednica postavlja pitanje tko je ZA izbor Marine Kopri na mjesto ravnateljice Osnovne glazbene škole Kontesa Dora.

Za Marinu Kopri glasovalo je 6 od ukupno 7 članova školskog odbora OGŠ Kontesa Dora – predstavnici Učiteljskog vijeća, predstavnik Skupa radnika i  predstavnici snivača.

Nakon toga, predsjednica postavlja upit tko je ZA izbor Darije Vlajnić na mjesto ravnateljice Osnovne glazbene škole Kontesa Dora. Za Dariju Vlajnić glasovao je 1 od ukupno 7 članova školskog odbora OGŠ Kontesa Dora – predstavnica vijeća roditelja.

Sukladno provedenom glasovanju, donosi se slijedeća

   O D L U K A

Za ravnateljicu Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, većinom glasova, sa 6 glasova od ukupno 7 glasova članova školskog odbora, izabrana je Marina Kopri.

II.

Za izabranu kandidatkinju, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora zatražit će prethodnu suglasnost za imenovanje na radno mjesto ravnatelja OGŠ Kontesa Dora

 Ad. 5

Prijedlog plana nabave za 2017. godinu dostavljen je svim članovima školskog odbora uz poziv na sjednicu. Računovotkinja Jelena Galić pojašnjava da se Plan nabave za 2017. godinu nije mijenjao u odnosu na 2016. godinu, budući da se i financijski plan za ovu godinu nije mijenjao. Jelena Galić izlaže Plan nabave za 2017. godinu po stavkama.

Po završetku izlaganja, računovotkinja Jelena Galić pita ima li tko dodatnih pitanja ili komentara na predloženi plan. Nitko nema pitanja, no predsjednica Darija Salopek-Žiha komentira kako je ovakav Plan nabave zaista u financijskom smislu skroman u odnosu na planove koje je imala prilike vidjeti u drugim institucijama gdje je kao član sudjelovala u upravljačkim tijelima. Nakon toga, postavlja pitanje tko je ZA usvajanje ovakvog Plana nabave za 2017. godinu. Svi su ZA, te se jednoglasno donosi

O D L U K A

I.

Usvaja se Plan nabave Osnovne glazbene škole Kontesa Dora za 2017. godinu

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine

 Ad. 6

Pod točkom razno nitko nema upita ni prijedloga. Ravnateljica poziva sve članove na Božični koncert koji će se održati 15. prosinca 2016., te na obilježavanje 30. godina pedagoškog rada Marine i Daniela Kopri koje će se održati 17. prosinca 2016. u 18:00 sati.

Sjednica se zaključuje u 20:20

 

    ZAPISNIČAR                                                                                       PREDSJEDNICA                                              

                                                                                                                ŠKOLSKOG ODBORA

 

_____________________                                M.P.                             ____________________

    Martina Stošić                                                                                    Darija Salopek Žiha        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 60.e Statuta, Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine, donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

Za ravnateljicu Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, većinom glasova, sa 6 glasova od ukupno 7 glasova članova Školskog odbora, izabrana je Marina Kopri.

II.

Za izabranu kandidatkinju, Osnovna glazbena škola Kontesa Dora zatražit će prethodnu suglasnost ministra znanosti i obrazovanja za imenovanje

na radno mjesto ravnatelja OGŠ Kontesa Dora

 

Obrazloženje

Članak 127. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (”Narodne novine” broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14) propisuje da odluku o izboru ravnatelja donosi školski odbor javnim glasovanjem.

Školski odbor OGŠ Kontesa Dora javno je glasovanje proveo na sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine.,  uz poštovanje obveze članova Školskog odbora izabranih iz reda učitelja, roditelja i radnika školske ustanove da u postupku izbora ravnatelja zastupaju stajališta tijela koja su ih izabrala u školski odbor,

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u izreci.

 

 

Klasa: 003-02/16-01/7

Urbroj: 2149-14-01-16-03

U Našicama, 13. prosinca 2016.

                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                              ŠKOLSKOG ODBORA:

 

 

                                                                                                            ______________________

                                                                                                        Darija Salopek-Žiha, mag. psych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temeljem članka 52. Statuta, Školski odbor Osnovne glazbene škole Kontesa Dora iz Našica, na sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine, donosi slijedeću

 

O D L U K U

 

I.

Usvaja se Plan nabave Osnovne glazbene škole Kontesa Dora za 2017. godinu

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine

 

 

Obrazloženje

Školski odbor OGŠ Kontesa Dora je sukladno zakonskim propisima, nakon uvida u prijedlog dokumenta i obrazloženje istog, odlučio kao u izreci.

 

 

Klasa: 003-02/16-01/7

Urbroj: 2149-14-01-16-04

U Našicama, 13. prosinca 2016.

                                                                                                             PREDSJEDNICA

                                                                                                              ŠKOLSKOG ODBORA:

 

 

                                                                                                            ______________________

                                                                                                        Darija Salopek-Žiha, mag. psych.