Upisi novih polaznika Škole

OSNOVNA  GLAZBENA  ŠKOLA
KONTESA  DORA
N  A  Š  I  C  E

KLASA: 602-01/13-01/04
URBROJ: 2149-14-01-13-01
Našice, 27. svibnja 2013. godine

Na temelju članka 8. i 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11.), Osnovna glazbena škola “Kontesa Dora”, Našice raspisuje

J A V N I       N A T J E Č A J

Za upis  polaznika u prvi (I.) razred i predškolske programe  (glazbena igraonica I. i II.) glazbene škole u školskoj godini 2013./2014.

●  Prijemni ispiti za upis u prvi razred (I.) osnovne glazbene škole  održat će se 28. svibnja 2013. godine  od  17,00  do 18,30 sati

Instrumenti:
Tambure, Violina, Gitara, Klavir,  Klarinet i Harmonika

● Prijemni  ispiti za upis u predškolske programe (glazbena igraonica I. i II.) glazbene škole za uzrast prvog  i drugog razreda redovne osnovne škole održat će se 28. svibnja 2013. godine od 17,00  do 18,00 sati

Temeljem Odluke Školskog odbora uz suglasnost osnivača Osječko-baranjske županije, visina participacije za školsku godinu 2013./2014. za učenike od  I. do VI. razreda iznosi 120,00 kuna mjesečno. Roditelji koji imaju dvoje djece koja pohađaju nastavu u Školi plaćaju participaciju u iznosu od 120,00 kuna mjesečno za prvo dijete i 60,00 kuna za drugo dijete.
Participacija se ne plaća za treće dijete i dalje.
Participacija za polaznike glazbene igraonice iznosi 80,00 kuna mjesečno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 031/611-002 i 613-574, e-mail:
kontesadora@gmail.com,   na adresi: Osnovna glazbena škola “Kontesa Dora”, Dore Pejačević 2, Našice ili web stranici: www.kontesadora.hr

RAVNATELJICA
Marina Kopri, prof.