Natječaj za radno mjesto učitelja

             

Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

 

KLASA: 112-02/19-01/2

URBROJ:2149-14/01-19-15

U Našicama, 3. listopada 2019.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i članka 56. Statuta, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za sljedeća radna mjesta:

1.UČITELJ HARMONIKE – 1 izvršitelj – neodređeno, nepuno radno vrijeme (25 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

2.UČITELJ KLAVIRA -1 izvršitelj – na neodređeno, puno radno vrijeme

3.UČITELJ GITARE- 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme

4.UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (18 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

5.UČITELJ TRUBE- 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (9,7 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

6.UČITELJ HORNE – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (3,6 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

7.UČITELJ EUFONIJA – 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (2,4 sata ukupno tjedno radno vrijeme)

 

Mjesto rada: Našice, Dore Pejačević 2 (sjedište škole)

 

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18)  i člankom 24. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” broj 6/2019.).

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak  (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora.  

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno  članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17.), uz prijavu na natječaj  dužan je, osim  dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta  priložiti i dokaze  o ostvarivanju  prava prednosti  prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

 https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je, osobno ili putem pošte, dostaviti na adresu:

 

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prije konačnog izbora, kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj putem poštanske pošiljke ili objavom kandidata izabranih na natječaju putem web stranice škole www.kontesadora.hr

______________________________________________________________________

Natječaj je objavljen dana 3. listopada 2019. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.