Natječaj za radno mjesto učitelja klavira i korepeticije

Osnovna glazbena škola

    Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

 

KLASA: 112-02/20-01/6

URBROJ:2149-14/01-20-3

U Našicama, 30. studenoga 2020.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 56. Statuta, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora, Našice raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za radno mjesto:

 

1.) UČITELJ KLAVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme (19 sati nastave klavira i 3 sata korepeticije)

 

Mjesto rada: Našice, Dore Pejačević 2 (sjedište škole)

 

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18,  98/19 i 64/20)  i člankom 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96 i 56/01.), vezano uz članak 33. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” broj 6/19.).

 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji    

  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne

  vodi kazneni postupak  (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja) 

 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora.  

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno  članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (”Narodne novine” broj 121/17. i 98/19), uz prijavu na natječaj  dužan je, osim  dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta  priložiti i dokaze  o ostvarivanju  prava prednosti  prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

 

 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U natječajnom postupku bit će razmatrane samo prijave koje su pravodobne i potpune.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je, osobno ili putem pošte, dostaviti na adresu:

 

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prije konačnog izbora, kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid.

 

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj putem poštanske pošiljke ili objavom imena kandidata izabranih na natječaju putem web stranice škole www.kontesadora.hr

 

______________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana 30. studenoga 2020. godine na web stranici i oglasnoj ploči Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.