Natječaj za radna mjesta

Osnovna glazbena škola

    Kontesa Dora

Našice, Dore Pejačević 2

KLASA: 112-02/21-01/2

URBROJ:2149-14/01-21-14

U Našicama, 5. listopada 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20), članka 9. Pravilnika o radu i članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OGŠ Kontesa Dora, ravnateljica Osnovne glazbene škole Kontesa Dora raspisuje

N A T J E Č A J

za sljedeća radna mjesta:

1.) UČITELJ KLAVIRA – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

2.) UČITELJ KLAVIRA I KOREPETICIJE – 1 izvršitelj, neodređeno,                                                                 

                                                                   puno radno vrijeme

              3.) UČITELJ GITARE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

              4.) UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj – neodređeno, nepuno radno vrijeme

                                                         (20 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

              5.) UČITELJ HARMONIKE– 1 izvršitelj – neodređeno, nepuno radno vrijeme

                                                         (30 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

6.) UČITELJ VIOLINE – 1 izvšitelj – neodređeno, nepuno radno vrijeme

                                             (35 sati ukupno tjedno radno vrijeme)

 

Mjesto rada:

Našice, Dore Pejačević 2 (sjedište škole) te

Našice, Braće Radića 200 (gdje je škola privremeno smještena)

Uvjeti:

Kandidati za radna mjesta trebaju imati visoku stručnu spremu i ispunjavati druge  uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08., 89/09., 92/10., 105/10., 90/11., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18, 98/19 i 64/20)  i člankom 4. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine br. 47/96 i 56/01.), vezano uz članak 33. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine” broj 6/19.).

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

– životopis

– presliku domovnice

– presliku dokaza o potrebnoj stručnoj spremi (dokument o završenom školovanju)

– izvornik uvjerenja nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne   

   vodi kazneni postupak  (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave natječaja)

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete za zasnivanje radnog odnosa bit će provedeno prethodno testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova oglašenog radnog mjesta, sukladno članku 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj glazbenoj školi Kontesa Dora.  

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U natječajnom postupku bit će razmatrane samo prijave koje su pravodobne i potpune.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Prijave s traženom dokumentacijom i naznakom ”za natječaj” potrebno je dostaviti putem pošte na adresu:

     Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

     Dore Pejačević 2

     31 500 Našice

Ili osobno na adresu:

      Osnovna glazbena škola Kontesa Dora

       Braće Radića 200

       31 500 Našice

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat će priložiti izvornike ili ovjerene preslike na uvid te dostaviti ispis podataka evidentiranih u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 30 dana od dana isteka roka prijave na natječaj putem poštanske pošiljke ili objavom imena kandidata izabranih na natječaju putem web stranice škole www.kontesadora.hr

______________________________________________________________________

    Natječaj je objavljen dana 5. listopada 2021. godine na web stranici i oglasnoj ploči

Škole i  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.              

Natjecaj-ucitelji (1)